Wypadek w drodze do i z pracy - świadczenia

Wypadki chodzą po ludziach. I może się zdarzyć tak, że jeden z nich dopadnie nas kiedy będziemy podróżować do lub z pracy. To sytuacja bardzo zbliżona do wypadku w pracy – również należy nam się za to odszkodowanie. Szkopuł polega na tym, że możemy liczyć na wyższe świadczenia w ramach ubezpieczenia, kiedy do wypadku dojdzie podczas podróży z i do pracy. Oczywiście, jeśli wskutek tego wypadku przebywamy na zwolnieniu lekarskim. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o wypadku w drodze do pracy lub z pracy? 

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby faktycznie uznano naszą drogę jako tę do pracy i z pracy? Przeczytajcie uważnie, aby nic was w tej materii nie zaskoczyło.

Wypadek w drodze do i z pracy

Artykuł 57b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podaje definicję wypadku w drodze do pracy lub z pracy, a także podaje co rozumie się jako tę drogę:

1. Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza

co istotne:

2. Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:
1) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego;
2) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;
3) zwykłego spożywania posiłków;
4) odbywania nauki lub studiów.

Podsumowując najkrócej – droga, którą można uznać jako tę do pracy i z pracy, to droga najkrótsza, nieprzerwana niczym (z wyjątkiem uzasadnienia np. odebranie dziecka z przedszkola) lub dłuższa, ale dogodniejsza komunikacyjnie (np. bez przesiadek).

Obowiązkiem pracownika w takim momencie jest powiadomienie pracodawcy niezwłocznie – ustala on bowiem okoliczności wypadku. Na podstawie oświadczenia poszkodowanego i świadków, a także dowodów, które gromadzą służby – ustala się wszystkie fakty dotyczące zdarzenia. Na tej podstawie powstaje karta wypadku. Pracodawca ma na to 14 dni, ale nie musi uznać, że doszło do wypadku. Musi to jednak wtedy uzasadnić w karcie wypadku.

Świadczenia

Jeśli pracownik, w wyniku wypadku, otrzymuje zwolnienie lekarskie to przysługują mu pewne świadczenia. Chorobowe wypłaca się w wysokości 100% wynagrodzenia przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego lub 14 dni w ciągu roku kalendarzowego w przypadku pracownika, który ukończył 50. lat.

Jeśli zostanie przekroczony limit – pracodawca, który zgłaszał na 30 listopada ubiegłego roku do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 osób, przekazuje wypłacanie świadczeń ZUS-owi. Jeśli jednak pracodawca jest płatnikiem zasiłków to na nim ciąży obowiązek wypłacania świadczenia pracownikom. I robi to w wysokości 100% aż do 182 dni.

Jeśli po 182 dniach, pracownik wymaga nadal rehabilitacji – wypłaca się świadczenie rehabilitacyjne. To około 90% podstawy zasiłku chorobowego przez pierwsze 3 miesiące, a przez kolejne 9 miesięcy to 75%. Czyli można korzystać ze świadczenia maksymalnie przez 12 miesięcy.
Należy pamiętać, że jeśli poszkodowaną jest kobieta ciężarna – przysługuje jej 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Jeśli osoba, w wyniku wypadku, nie będzie zdolna do pracy – może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Lekarz orzecznik ZUS wydaje wtedy odpowiednią ocenę, która determinuje przyznanie takiej renty.