Umowa zlecenie - jak ją rozwiązać? Który kodeks ją reguluje?

Wiele osób, które podpisuje umowę zlecenie, zastanawia się czy może ją rozwiązać. Naturalnie – może. Może to zrobić zarówno jedna, jak i druga strona. Może zrobić to bez podania konkretnego powodu i w dowolnym, dogodnym dla siebie, czasie. Jest to bowiem spowodowane tym, jaki kodeks reguluje umowę – jest to nie kodeks pracy, a kodeks cywilny i stanowi zgoła inaczej.

Więc jak to jest z tą umową zlecenie?

Rozwiązanie umowy

Kodeks cywilny w artykule 746 reguluje wszystko, co dotyczy rozwiązania umowy – zarówno przez jedną, jak i drugą stronę.

§ 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę

§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Tak, jak pisaliśmy, każda ze stron ma prawdo do rozwiązania umowy. Trzeba mieć jednak na uwadze jedną rzecz – jeśli rozwiązanie umowy przez zleceniobiorcę następuje z ważnych powodów, to zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałą szkodę, która wynika z niewykonania swojego zlecenia. Rozwiązanie umowy musi zostać przekazane w takiej formie, w jakiej została zawarta umowa. Jeśli więc umowę zawarto w formie pisemnej – tak też należy ją wypowiedzieć.

Rozwiązanie umowy zlecenie może się odbyć bez okresu wypowiedzenia. Chyba, że zapisy w umowie stanowią inaczej. NIEDOPUSZCZALNY jest zapis w umowie, który mówi, że tylko jedna ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy.