Świadczenie postojowe - komu przysługuje? Co mówi o tym tarcza antykryzysowa?

W związku z COVID-19 jednym z najczęstszych haseł, jakie wpisywane jest w wyszukiwarkę Google jest „świadczenie postojowe”. Niektórzy słyszeli kiedyś o nim, ale nie do końca wiedzą, czy mogą się o nie upominać. Teraz moment, aby skorzystać z takiego rozwiązania, jest dobry (oczywiście lepiej, jakby nie trzeba było korzystać z postojowego). Dowiedz się czym dokładnie jest to świadczenie, komu przysługuje i jak należy wystąpić o jego przyznanie. 

Świadczenie postojowe – dla kogo? 

Postojowe mogą otrzymać osoby, które do tej pory pracowały na umowie cywilnoprawnej, czyli:

• Umowie zlecenie, 
• Umowie o dzieło, 
• Umowie agencyjnej 
• Innej umowie o świadczenie usług, która była konstruowana zgodnie z kodeksem cywilnym 

W tarczy antykryzysowej pojawiły się zapisy, które dokładnie określiły kto ma możliwość ubiegania się o przyznanie takiego świadczenia. Są to osoby, które zamieszkują terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub obywatelami państw członkowskich UE, państw członkowskich EFTA i posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mogą również ubiegać się o postojowe cudzoziemcy, którzy legalnie przebywają na terytorium RP. 

Zanim jednak ktoś wystąpi o postojowe – musi wiedzieć, czy spełnia wszystkie, niezbędne, warunki do tego, aby móc takie świadczenie otrzymać. 

Kto otrzyma „postojowe”? 

Aby ktoś mógł ubiegać się o przyznanie postojowego i faktycznie je dostać, to oprócz pracy na umowie cywilnoprawnej, należy jeszcze spełnić kilka warunków. Pierwszy z nich to umowa zawarta przed 1 kwietnia 2020 roku. Drugi warunek to przychód, który nie może być wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS. Kolejny warunek to brak innych tytułów ubezpieczeń. Ostatni, ale nie mniej ważny, to fakt, że z powodu przestoju niemożliwe były wykonywanie umowy cywilnoprawnej w części lub w całości. 

Jaka jest wysokość świadczenia? 

Spełniacie wszystkie wymogi? Możecie jednorazowo otrzymać świadczenie w wysokości 2080 zł. Pod warunkiem, że suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu, który poprzedza miesiąc, w którym składamy wniosek, nie wynosiła mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku (1299,99). Jeśli tak się stało to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.  

Trwają obecnie dyskusje nad wprowadzeniem poprawek w tarczy antykryzysowej i jeśli się tak stanie – można będzie skorzystać ze świadczenia trzykrotnie, jeśli nasza sytuacja się nie poprawiła. 

Jak złożyć wniosek? 

Wniosek składa zleceniodawca lub zamawiający. Są na to 3 miesiące od momentu ogłoszenia stanu epidemii. Wniosek nazywa się RSC-C i składa się go do ZUS-u, który świadczenie będzie wypłacał. Wniosek można przekazać drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty lub w placówce ZUS, wrzucając go w skrzynkę na dokumenty. 

Do wniosku załączamy kopię umowy cywilnoprawnej. Oczywiście świadczenie jest wypłacane bezgotówkowo na wskazany rachunek płatniczy. Decyzja odmowna wysyłana jest pocztą – można się od niej odwołać do sądu, za pośrednictwem ZUS. 

Czy wiecie już wszystko, co chcieliście, na temat świadczenia postojowego?