Odprawa w 2020 roku - ile można dostać maksymalnie? Kto ją dostanie?

Gdy pracownik zostaje zwolniony z pracy nie ze swojej winy – należy mu się odprawa, która ma być swego rodzaju pocieszeniem, rekompensatą trudnej sytuacji, w której przyszło mu się znaleźć. Nie wszystkim jednak będą się należała odprawa. Wyjaśnimy więc na jakich zasadach i kiedy można otrzymać odprawę za zwolnienie z pracy. Dodatkowo wyjaśnimy ile to mniej więcej wynosi. Jeśli jesteście ciekawi – czytajcie dalej.

Kiedy przysługuje odprawa?

Jeśli pracownik sam postanawia się zwolnić to nie ma co liczyć na odprawę. Zwolnienie musi wyjść ze strony pracodawcy – przysługuje ona bowiem wtedy, gdy pracodawca decyduje się na zwolnienia grupowe, ma bardzo złą sytuację materialną – firma jest w finansowym dołku albo gdy decyduje się na zlikwidowanie naszego stanowiska. Przysługuje nam również wtedy, kiedy pracodawca ogłasza likwidację zakładu pracy.

Reasumując – na odprawę mogą liczyć:

• pracownicy, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, którzy zostali zwolnieni indywidualnie (nie grupowo) z winy pracodawcy, a oni nie mieli na to żadnego wpływu,
• pracownicy, którzy zostali zwolnieni grupowo, a przyczyna leży po stronie pracodawcy, a zwalniani pracownicy nie mieli na to wpływu

Nie ma tutaj żadnego znaczenia rodzaj umowy tj. czy jest to umowa na czas nieokreślony, czy określony. Trzeba jednak mieć na uwadze, że zwolnienia grupowe rządzą się swoimi prawami. Wszystko, co jest z tym związane zostało zawarte w Ustawie z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn, które nie dotyczą pracowników.

Zwolnienia grupowe

O zwolnieniach grupowych można mówić wtedy, kiedy pracodawca zatrudnia przynajmniej 20 pracowników i zwalnia określoną w ustawie liczbę pracowników w ciągu 30 dni:

• 10 pracowników, jeśli zatrudnia mniej niż 100 osób
• 10 procent załogi, jeśli zatrudnia przynajmniej 100 osób, ale mniej niż 300,
• 30 pracowników, jeśli zatrudnia przynajmniej 300 osób

Uwaga! Jeśli pracownik podpisał zwolnienie za porozumieniem stron to może dążyć do uzyskania odprawy, pod warunkiem że wykaże, że pracodawca dążył do podpisania takiego porozumienia.

Ile wynosi odprawa?

Nie ma ustalonej kwoty odprawy dla pracownika. Przeważnie zależy to od długości zatrudnienia w danej firmie. Odprawa nie może być również wyższa niż piętnastokrotność minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu rozwiązywania stosunku pracy.
Odprawa przysługuje pracownikowi w następującej wysokości:

• jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
• dwumiesięcznego wynagrodzenia, o ile pracownik pracował u tego pracodawcy od 2 do 8 lat
• trzymiesięcznego wynagrodzenia w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony u konkretnego pracodawcy ponad 8 lat.

Przykład: obecnie maksymalna wysokość odprawy nie może być wyższa niż 33750 zł. To znaczy, że jeżeli jest wiceprezes, którego zwalnia się po ponad 8 latach, a miesięcznie zarabiał on 13 000 złotych to jego odprawa wynosiłaby 39 000 złotych. Dostanie on jednak 33 750 zł, bo taki aktualnie obowiązuje limit.

Mamy nadzieję, że wszystko, co związane jest z odprawą zostało wyjaśnione w taki sposób, że teraz już nikt nie będzie miał żadnych wątpliwości w tym temacie.